Acasa
Acasa PRINCIPALELE DOCUMENTE CE POT FI OBŢINUTE
DE LA C.N.S.A.S. ÎN BAZA LEGILOR SPECIALE:
LEGEA NR. 221/2009, DECRETUL-LEGE NR. 118/1990, LEGEA NR. 10/2001


        Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (prin Serviciul Informare Publică şi Repunere în Drepturi) pune la dispoziţia petenţilor copii certificate, contra cost, de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva C.N.S.A.S., în vederea recuperării/redobândirii unor bunuri/drepturi:
        – Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
        – D.L. nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportaţi în străinătate ori constituite în prizonieri;
        – Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989.

Principalele documente ce pot fi obţinute
de la C.N.S.A.S.


        • Sentinţe sau Decizii emise de Tribunalele Militare Teritoriale şi Tribunalul Militar Bucureşti (în special pentru perioada 1945-1989, dar uneori şi pentru 1938-1944);
        • Rechizitorii;
        • Bilete de eliberare din penitenciar;
        • Documente referitoare la perioada detenţiei;
        • Fişe de pontaj (pentru foştii deţinuţi condamnaţi din motive politice în perioada 1945-1989);
        • Procese-verbale de confiscare a averii;
        • Extrase din Deciziile de stabilire de domiciliu obligatoriu (D.O.) şi de internare în Colonii de Muncă (C.M.)/Unităţi de Muncă (U.M.);
        • Extrase din Deciziile de ridicare a restricţiilor domiciliare;
        • Documente care atestă încadrarea în categoria socială a chiaburilor;
        • Tabele cu persoane deportate în U.R.S.S., precum şi refugiate din Bucovina de Nord şi Transilvania;
        • Cărţi, manuscrise, fotografii, scrisori etc., în original, confiscate de către fosta Securitate.

Ce trebuie să conţină cererile

        • Numele, prenumele şi adresa solicitantului, datele de stare civilă (data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor);
        • Obiectul solicitării;
        • Scopul în care se solicită actul;
        • Calitatea în care se solicită (descendent sau reprezentant legal). Calitatea se va dovedi prin înscrisuri (acte de stare civilă, certificat de moştenitor etc.) sau prin declaraţie pe proprie răspundere.

Taxa de eliberare

        • Reprezintă contravaloarea copiilor xerox ale documentelor solicitate (0,2 lei/pagina). După identificarea documentelor, fiecărui petent i se comunică suma şi modalitatea de plată.

Eliberarea documentelor

        • Se eliberează personal solicitantului, pe baza B.I./C.I. sau împuternicitului său legal;
        • Se expediază prin poştă, la domiciliul solicitantului (în acest caz se achită o taxă de expediere).
        Cererile, însoţite de documentele justificative, pot fi transmise prin poştă sau depuse personal la sediul C.N.S.A.S. din strada Matei Basarab, nr. 55-57, sector 3, Bucureşti.
        Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon 0374.189.166.